Impulz

Impulz Programme

The Impulz project scheme aims to improve the scientific organizations of the Slovak Academy of Sciences (SAS) by recruiting internationally recognized scientists and highly talented young researchers who come from abroad or do not leave for abroad.

The scheme is intended to help increase the Academy's excellence, internationalization and competitiveness in the European Research Area and its success in obtaining prestigious grants.

Program Impulz

Projektová schéma Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie Slovenskej akadémie vied prostredníctvom získania medzinárodne uznávaných vedcov a výskumníkov, ktorí prídu zo zahraničia alebo do zahraničia neodídu.

Schéma má pomôcť zvýšiť excelentnosť, internacionalizáciu a kompetitívnosť akadémie v Európskom výskumnom priestore a jej úspešnosť v získavaní prestížnych grantov.

Výzva na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2021

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (P SAV) schválilo túto výzvu na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2021 dňa 8. apríla 2021.