FAQ

Kto je vhodným žiadateľom o projekt v rámci programu IMPULZ?

Vhodným kandidátom je držiteľ titulu PhD., ktorý je schopný preukázať dostatočné skúsenosti vo výskume získané na zahraničnom výskumnom pracovisku. Buď takto získal/a titul PhD., alebo absolvoval/a dlhodobý pobyt mimo SR, spravidla nie kratší ako 2 roky. Uchádzači musia preukázať schopnosti viesť navrhovaný výskumný tím, ako aj schopnosť získavať výskumné projekty v dlhodobom horizonte.

Musí žiadateľ o projekt IMPULZ pôsobiť na niektorom ústave SAV?

V čase podania žiadosti nie, ale žiadosť o projekt musí obsahovať aj stanovisko hostiteľskej organizácie, ktorou musí byť ústav SAV, kde budú riešitelia počas celého trvania projektu zamestnaní na plný pracovný úväzok.

Môže sa o projekt IMPULZ uchádzať aj doktorand?

Nie, žiadateľ musí byť držiteľom titulu PhD. O projekt sa ale môže uchádzať postdoktorand. V tomto prípade musí uchádzač preukázať svoju nezávislosť na školiteľovi dizertačnej práce, a to uvedením zoznamu publikácií, ktorých spoluautorom nie je školiteľ. Navrhovaná téma projektu sa tiež musí líšiť od témy dizertačnej práce uchádzača.

Je možné v rámci výskumného tímu prijať výskumníkov/doktorandov/postdoktorandov, ktorí sú už zamestnaní na Ústave SAV a pracujú zároveň aj na iných projektoch?

Zákonník práce umožňuje mať viacero úväzkov. Členovia výskumného tímu by mali primárne pracovať na projekte IMPULZ, inak im treba krátiť úväzok, respektíve len časť mzdy bude preplácaná z projektu IMPULZ. Ak bude člen výskumného tímu platený 100% z projektu, treba prihliadať na to, aby skutočne odpracoval 100% na projekte IMPULZ a nemôže pracovať zároveň na iných projektoch.

Akým spôsobom sa podáva žiadosť o projekt IMPULZ?

Povinnosťou žiadateľa je zaregistrovať sa v elektronickom systéme na webovej stránke Impulz (https://impulz.sav.sk/) a cez tento systém vložiť údaje a dokumenty potrebné na posúdenie návrhu. Po termíne uzávierky sa systém uzavrie a už nebude možné vkladať alebo meniť vložené údaje a dokumenty. Návrhy, ktoré nebudú po termíne uzávierky obsahovať všetky náležitosti určené Štatútom programu IMPULZ, nebudú zohľadnené.

V akom jazyku sa podávajú žiadosti o projekt v rámci programu IMPULZ?

Prihlášky sa podávajú výlučne v anglickom jazyku prostredníctvom elektronického prihlasovacieho systému a musia obsahovať všetky náležitosti uvedené v Príručke o elektronickom podávaní prihlášok.

Aká je dĺžka trvania projektu v rámci programu IMPULZ?

Typický projekt Impulz sa spravidla financuje 5 rokov. Každý projekt je v polovici realizácie priebežne zhodnotený. Len v prípade splnenia vopred stanovených podmienok bude projekt naďalej financovaný.

Aké sú oprávnené náklady projektu IMPULZ?

Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky v rozmedzí od 60,000 do 160,000 EUR ročne. Oprávnené náklady na projekt zahŕňajú mzdové náklady, cestovné náklady, náklady na materiál, výskumnú infraštruktúru, publikačné náklady a služby.

Je možné z projektových prostriedkov na výskum zafinancovať aj nákup nových prístrojov/zariadení a odpisy existujúcich zariadení používajúcich sa na výskum v projekte?

Z projektových finančných prostriedkov je možné zafinancovať prístroj/zariadenie. Odpisy môžu byť financované z režijných nákladov, ktoré sa hostiteľská organizácia zaviaže dofinancovať.

Aký je maximálny príspevok na mzdu riešiteľa projektu IMPULZ?

Príspevok na mzdové náklady zodpovedného riešiteľa hradený z projektu je vo výške 1,5 násobku platovej triedy 11 a platového stupňa 14 platnej Osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov, čo predstavuje ku dňu 1.9.2023 sumu 3249.- EUR (1,5*2166 EUR). Upozorňujeme, že táto suma sa v projekte uvádza vo forme tzv. super hrubej mzdy, čiže je k nej potrebné pripočítať 35% na povinné odvody zamestnávateľa. Maximálna mesačná suma osobných nákladov na jedného riešiteľa projektu je teda 4392.- EUR. 

Čo s nespotrebovanými prostriedkami na osobné náklady? 

Nespotrebované prostriedky na osobné náklady je možné použiť ako tovary a služby a transfer. Riešiteľ projektu môže navrhnúť maximálne 15% z celkových osobných nákladov ako odmeny pre riešiteľa a pre zamestnancov, ktorí preukázateľne prispeli ku riešeniu projektu. 

Môže získať riešiteľ projektu IMPULZ príspevok na mzdu aj od Ústavu SAV, na ktorom bude pôsobiť?

Áno, môže. Takýto doplnkový príspevok k mzde sa však rieši osobitnou dohodou s Ústavom SAV, na ktorom bude riešiteľ pôsobiť.

Môže riešiteľ projektu IMPULZ súčasne čerpať financie aj z iného programu SAV?

Nie, nemôže. Súčasná podpora z programov IMPULZ, SASPRO/MoRePro, Fondu Štefana Schwarza a kompenzačného príspevku nie je možná. Výskumník sa môže uchádzať o projekt IMPULZ až v poslednom roku riešenia projektu z iného programu SAV, aby v prípade úspechu začal riešiť projekt IMPULZ až po úspešnom skončení predchádzajúceho projektu z iného programu SAV.

Kedy musí úspešný uchádzač o projekt IMPULZ začať svoj projekt implementovať?

Úspešný uchádzač musí začať pôsobiť na vybranom Ústave SAV do 6 mesiacov od vyhlásenia výsledkov hodnotenia. Ak tak neurobí, Predsedníctvo SAV môže zastaviť financovanie projektu.

Môže sa neúspešný uchádzač o projekt IMPULZ odvolať proti konečnému rozhodnutiu Hodnotiacej komisie a Predsedníctva SAV?

Áno, môže svoje odvolanie adresovať Predsedníctvu SAV, ktoré mu do 30 dní pošle svoje stanovisko.

Koľkokrát je možné podať návrh do programu IMPULZ?

Ten istý návrh projektu na financovanie, ktorý nebol prijatý, nemožno predložiť opätovne. Každý návrh sa posudzuje len jedenkrát.

Je riešiteľ projektu IMPULZ povinný podať žiadosť o projekt ERC?

Priebežné hodnotenie projektu zohľadní aj všetky vyhliadky projektu na spolufinancovanie z iných externých zdrojov – ako je napr. Horizont Európa (s osobitným dôrazom na grantovú schému ERC) alebo iný prestížny zahraničný grant s porovnateľným financovaním ako riešený projekt IMPULZ.