FAQ

Kto je vhodným žiadateľom o projekt v rámci programu IMPULZ?
Vhodným kandidátom je držiteľ titulu PhD., ktorý je schopný preukázať dostatočné skúsenosti vo výskume získané na zahraničnom výskumnom pracovisku. Buď takto získal/a titul PhD., alebo absolvoval/a dlhodobý pobyt mimo SR, spravidla nie kratší ako 2 roky. Uchádzači musia preukázať schopnosti viesť navrhovaný výskumný tím, ako aj schopnosť získavať výskumné projekty v dlhodobom horizonte.

Musí žiadateľ o projekt IMPULZ pôsobiť na niektorom ústave SAV?
V čase podania žiadosti nie, ale žiadosť o projekt musí obsahovať aj stanovisko hostiteľskej organizácie, ktorou musí byť ústav SAV, kde budú riešitelia počas celého trvania projektu zamestnaní na plný pracovný úväzok.

Môže sa o projekt IMPULZ uchádzať aj doktorand?
Nie, žiadateľ musí byť držiteľom titulu PhD. O projekt sa ale môže uchádzať postdoktorand. V tomto prípade musí uchádzač preukázať svoju nezávislosť na školiteľovi dizertačnej práce, a to uvedením zoznamu publikácií, ktorých spoluautorom nie je školiteľ. Navrhovaná téma projektu sa tiež musí líšiť od témy dizertačnej práce uchádzača.

Akým spôsobom sa podáva žiadosť o projekt IMPULZ?
Povinnosťou žiadateľa je zaregistrovať sa v elektronickom systéme na webovej stránke Impulz (https://impulz.sav.sk/) a cez tento systém vložiť údaje a dokumenty potrebné na posúdenie návrhu. Po termíne uzávierky sa systém uzavrie a už nebude možné vkladať alebo meniť vložené údaje a dokumenty. Návrhy, ktoré nebudú po termíne uzávierky obsahovať všetky náležitosti určené Štatútom programu IMPULZ, nebudú zohľadnené.

V akom jazyku sa podávajú žiadosti o projekt v rámci programu IMPULZ?
Prihlášky sa podávajú výlučne v anglickom jazyku prostredníctvom elektronického prihlasovacieho systému a musia obsahovať všetky náležitosti uvedené v Príručke o elektronickom podávaní prihlášok.

Aká je dĺžka trvania projektu v rámci programu IMPULZ?
Typický projekt Impulz sa spravidla financuje 5 rokov. Každý projekt je v polovici realizácie priebežne zhodnotený. Len v prípade splnenia vopred stanovených podmienok bude projekt naďalej financovaný.

Je riešiteľ projektu IMPULZ povinný podať žiadosť o projekt ERC?
Priebežné hodnotenie projektu zohľadní aj všetky vyhliadky projektu na spolufinancovanie z iných externých zdrojov – ako je napr. Horizont Európa (s osobitným dôrazom na grantovú schému ERC) alebo iný prestížny zahraničný grant s porovnateľným financovaním ako riešený projekt IMPULZ.

Aké sú oprávnené náklady projektu IMPULZ?
Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky v rozmedzí od 60,000 do 160,000 EUR ročne. Oprávnené náklady na projekt zahŕňajú mzdové náklady, cestovné náklady, náklady na materiál, výskumnú infraštruktúru, publikačné náklady a služby.

Koľkokrát je možné podať návrh do programu IMPULZ?
Ten istý návrh projektu na financovanie, ktorý nebol prijatý, nemožno predložiť opätovne. Každý návrh sa posudzuje len jedenkrát.